CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM ?e?ení
跟狗狗做了四小时 Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

跟狗狗做了四小时

CAD Studio je nejvìt?ím dodavatelem CAD/CAM produktù Autodesk na èeském a slovenském trhu. Na?e strojírenská ?e?ení jsou postavena na nástrojích Autodesk a na propojení CAM, PDM, PLM a ERP systémù. Poskytujeme rovnì? CAD ?kolení, konzultace, zakázkov? v?voj CAD nadstaveb, CAM postprocesorù a ?irokou ?kálu dal?ích CAD slu?eb.

跟狗狗做了四小时

CAD Studio je dodavatelem CAD/BIM ?e?ení Autodesk pro stavební projekci a architektonické navrhování. Od jednoduch?ch 2D CAD aplikací a TZB nástrojù, p?es 3D CAD pro in?en?rské stavby, vizualizaèní software, a? po v?konné BIM aplikace umo?òující t?movou spolupráci, kompletní návrh a anal?zu datového modelu budovy i její pozdìj?í správu.

跟狗狗做了四小时

Na?e GIS a CAFM ?e?ení pro správu majetku, ?ízení a plánování jsou postavena na produktech a technologiích firmy Autodesk. ?e?ení pro internet, správu dokumentù, databázové a mobilní aplikace stavíme na osvìdèen?ch technologiích firmy Microsoft, Oracle a FME.

Média a Design

?e?ení Autodesk pro multimédia, filmové efekty, TV reklamu, tvorbu poèítaèov?ch her a VR. Systémy pokroèilého 3D designu, vizualizací a virtuálních prototypù, zejména pro automobilov? prùmysl.
Promo akce, slevy, zv?hodnìní
do 30.6.2020Bezplatné komerèní licence Autodesk cloud - Covid19
do 17.7.2020Fusion 360 se slevou 50%
do 24.7.2020Sleva 25% na CAD subscription
do 30.9.2020Sleva 10 % na 3leté subscription
P?ehled GoCeny P?EHLED PROMO CEN
Seminá?e, webiná?e, ?kolení a v?stavy
26.6.2020 Praha: Laserové skenování pro BIM
29.6.2020 Praha: AutoCAD Electrical - ?kolení (2 dny)
14.7.2020 Bratislava: Inventor pro pokroèilé (2 dny)
14.7.2020 web: Základy programování 3os?ch frézovacích center ...
P?ehled Akce Webiná?e Webiná?e

Dle oboru: CAD ? MFG ? AEC ? MM ? GIS ? HW RSS kanál
Události a novinky(archiv)
25.6.2020
CAD

?ervnové flash-promo na AutoCAD a Revit LT - u?et?ete a? 20 %

U?et?ete a? 20 % na Va?em novém návrhovém software - platí jen do 30.6.Vá? nejnovìj?í CAD èi BIM software Autodesk si nyní mù?ete po?ídit levnìji. V rámci krátké èervnové slevové akce mù?ete zakoupit zv?hodnìné subscription licence oblíben?ch CAD a BIM aplikací Autodesk - One AutoCAD, Revit LT Suite a AutoCAD LT (Win+Mac)Fusion 360 ...
23.6.2020
CAD

Konèí EAP a Autodesk Fusion 360 je nyní s 50% slevou

?ada u?ivatelù vyu?ila nabídku firmy Autodesk v rámci opat?ení boje s pandemií Covid-19 na bezplatné licence cloudov?ch aplikací - tzv. Extended Access Program (EAP). Ji? jen do 30.6.2020 je tak mo?né vyu?ívat zcela zdarma komerèní licence aplikací BIM 360 Docs a Design, Fusion 360, Fusion Team, AutoCAD Mobile a dal?ích.Jak postupovat, pokud ...
16.6.2020
AEC

BLOG: Nová verze CAD Studio Revit Tools (v2.8.0)

Od dne?ného dòa je k dispozícií ?al?ia aktualizácia doplnkovej aplikácie CAD Studio Tools for Revit (v2.8.0) pre Autodesk Revit 2021/2020/2019, ktorá priná?a niekolko noviniek a vylep?ení: Nová funkcia Sou?adnice, Nová funkcia Duplikovat pohledy, Vylep?enie pre funkciu P?eèíslování
12.6.2020
AEC

BIMfo: SKYGRIP - závesné systémy ? automatizácia projektovania

Jednoduch?ie rie?enia v oblasti závesn?ch systémov ? automatizácia projektovania pre partnerov. V poslednej dobe sa èoraz viac hovorí o automatizácii projektovania alebo o generatívnom projektovaní v BIM. Sme radi, ?e sme pri tom a vieme pom?c? zákazníkom s ich ka?dodennou prácou. Nedávno sme pre ná?ho zákazníka spoloènos? SKYGRIP s.r.o. rie?ili ...
8.6.2020
CAD

Subscription Premium Plan - zjednodu?ená správa u?ivatelù

Od nynìj?ka mohou zákazníci s vìt?ím mno?stvím licencí (min. 50) zakoupit p?edplatné produktù Autodesku s roz?í?enou podporou, tzv. "Prémiov?m plánem" (Premium Plan). Ten kromì jiného zahrnuje i zjednodu?enou mo?nost p?ihla?ování u?ivatelù standardním doménov?m úètem (jako do Windows) a podrobné statistiky vyu?ívání licencí.Správce úètu ...
CAD Studio s.r.o.

跟狗狗做了四小时Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovan? dealer Autodesk (ji? 25x po sobì ocenìna jako nejvìt?í dealer Autodesku v ?R a SR: 1994-2019), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developers více ne? 29let?mi zku?enostmi a t?mem 120 specialistù. Proè nakupovat právì u firmy CAD Studio?

跟狗狗做了四小时跟狗狗做了四小时 dodává kompletní ?e?ení - software, hardware, ?kolení, slu?by - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDMa multimédia, zalo?ená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) aaplikaèní nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní v?voj). CAD Studio je èlenem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: 910 970 111
?.BUD?JOVICE - Pra?ská t?. 16, 370 04 ?eské Budìjovice, tel: 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: 910 970 111
PLZE? - Teslova 3, 301 00 Plzeò, tel: 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + ?ilina + Ko?ice) - tel. +421 2 6381 3628
MA?ARSKO (Budape??: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí